Đóng

Dịch vụ

Hệ thống điện mạng

Thiết kế, thi công, lắp đặt:

  • Hệ thống mạng, thông tin liên lạc nội bộ
  • Hệ thống bảo vệ, báo cháy
  • Hệ thống chiếu sáng, điện nguồn
  • Hệ thống thông gió
  • Hệ thống điều hòa nhiệt độ