logo2

Quản lý chi phí

Quản lý chi phí cho dự án là dịch vụ không mới, nhưng để đạt được các tiêu chí do khách hàng yêu cầu luôn là một thử thách cho những người làm công tác này.

Công việc bao gồm: lập tiến độ tài chính, thương thuyết, thỏa thuận tiến độ thanh toán với thầu phụ, nhà cung cấp …

6/01/2014
logo